Öğrenci
Sıkça Sorulan Sorular

 

Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen öğrenci ne yapmalıdır?
Mazeretleri ilgili okulların yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar yaptırabilirler.Bun unla ilgili bilgiler www.ogrisl.sakarya. edu.tr  adresindeki yönetmelikler sayfasında görülebilir.

 

Derse Yazılma işlemi nasıl yapılır?
Ekle/Sil Tarihleri: Üçüncü yarıyılın başlangıcından itibaren 2 hafta içerisinde danışmanın onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilirler.

Dersten Çekilme Tarihleri: Ayrıca kayıt yaptırdığı bir dersten 4 hafta içerisinde tümüyle çekilebilirler.

Güz ve bahar dönemlerinde öğrencilerin kaydolacağı derslerin toplam saat miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş toplam saat miktarı ile bu miktarın 1/3'ü oranındaki saatin toplamını asamaz.

Öğrenciler basarîsiz oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından uygun görülen ve kredi bakımından es veya yakin değerde olan dersleri, ilgili kurulun onayı ile alabilirler.

 

Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım nereye başvurmalıyım?
Dekanlığa/Müdürlüğe dilekçe ile başvurarak sonucunu mutlaka takip etmelisiniz.

 

Üst yarıyıllardan hangi hallerde ders alınır?

Bir üst yarıyıldan veya yaz okulundan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilmek için, alt yarıyıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasını en az BB=3.00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciler, üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler. Bu öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda da aldıkları bütün dersler, ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

 

Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?
Okulunuzun ilgili Bölüm Başkanlığına başvurmalısınız.

 

Ders muafiyeti için nereye başvurmalıyım?
İlgili Bölüm başkanlığına başvurmalısınız. Son ucunu ilgili bölüm sekreterliği veya birim sorumlusundan öğrenebilirsiniz.

 

Öğrencilerin İlişik Kesilme nedenleri nelerdir?
Üst üste veya aralıklı olarak kaydını yenilemeyen öğrencinin ilişkisi kesilir.

Azami öğretim süresi ve bunu takip eden ek sınavlar sonunda, mezun olabilmek için, kalan ders sayısının beş veya daha az olması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan dersler varsa, öğrencilerin bunlara yönetmelik hükümlerine göre yazılarak en geç iki yıl içinde basarîsiz ders sayılarını üç ve daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Bilgileri www.ogrisl.sakarya. edu.tr yönetmelikler sayfasından öğrenebilirsiniz.

 

Kaydımı sildirmek istiyorum ne yapmalıyım? 
Okulunuz işlemleri ile ilgilenen birim sorumlusuna bir dilekçe ile başvurmalısınız.

 

Tek ders sınavına girmek isteyen, mezun olmak için ortalamayı tutturamayan öğrenci ne yapmalıdır?

Mezuniyetine tek dersi kalan veya mezun olmak için gereken 2.00 ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, ilgili öğrenci islerine ve bölüm sekreterliğine derslerinden bir tanesinin ismini belirten dilekçe ile başvurarak, güz ve bahar yarıyılı ile yaz okulunun mazeret sınav haftasının son günü, bir defaya mahsus olmak üzere tek ders sınav hakkından yararlanırlar. Hiç alınmamış dersten tek ders sınav hakki kullanılmaz. Tek ders sınavına girip mezun olmak için gerekli olan 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere aldığı derslerden, istedikleri kadarına yazılarak öğrenimlerine devam ederler.

 

Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?
Bir Dilekçe bölüm sekreterliğine, bir dilekçe ilgili birim sorumlusuna verilerek başvuru yapılır.

 

Öğrenci kaydını sildirmek istediği zaman ne yapmalıdır?
Öğrencinin bizzat kendisi tarafından vereceği kayıt sildirme isteğini belirten imzalı tarihli dilekçesi ile ilgili birime yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye isterse kayıt olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakki sona erer.

 

Kaydı silinmeyen öğrenci lise diplomasini alabilir mi?
Alamaz. Sadece lise diplomasinin fotokopisini danışmadan asli gibidir yaptırarak alabilir.

 

Onur öğrencisi ve Yüksek Onur Öğrencisi nasıl olunur?

Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın dersleri kadar derse kayıt yaptıran ve yarıyılın not ortalaması 3.00–3.50 olan öğrenciler, onur öğrencisi ve 3.51–4.00 arasındaki öğrenciler, yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencilerin basarî belgeleri, Dekanlıklar veya Müdürlükler tarafından kendilerine verilir.

 

Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur?
Öğrenci bir dersin basarî notuna itirazını, bu notun internet üzerinden ilanından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı veya elektronik posta(e-mail) ile yapabilir. İlgili Öğretim elemanı, dersin basarî notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucunu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Öğrenci, sonucun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe itirazda bulunabilir. Bu süreleri geçirenler, itiraz hakkini kaybetmiş olurlar.

 

Yaz Öğretimi kaç haftadır. Bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı ne kadar olmalıdır?
Yaz öğretimi süresi 5 haftadır. O derse kayıtlı öğrenci sayısı önlisans ve lisans programlarında en az(15), Lisansüstü programında en az(5) olmalıdır.

 

Yaz Öğretiminde hangi dersler alınır?
AA dışındaki bütün dersler alınabilir.(BA,BB,CB,CC,DD,FF,YZ,DZ,GR) Ayni zamanda alt yarıyıllara ait hiç alınmamış derslerde alınabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir.

 

Yaz Öğretiminde Ders alma nasıl olmaktadır?
Öğrenci en fazla 10 birim saatlik ders alabilir. Ancak intibak sınıfında öğrenim gören öğrenciler 15 birim saatlik ders alabilirler. Yaz dönemi başlamadan önceki hafta öğrenci kaydından düşürülen dersler yerine açılması kesinlesen derslere toplam saat limitleri içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir, ancak öğrenci ders bırakamaz.

 

Yaz Öğretiminde üst sınıftan ders alınabilir mi?
Bahar yarıyılı sonunda tüm derslerden basarîli olan ve ağırlıklı genel not ortalaması BB=3.00 olan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilirler.

 

Yaz Öğretimi ders kayıtlarında dersin açılıp açılmayacağını ve ücret iadesi ile ilgili bilgileri nereden öğrenebilirim?
Açılan Dersler Bölüm/Program Başkanlığından öğrenilebilir. Açılmayan Derslerin ücret iadesi için Birim Sorumlusuna dilekçe ile başvurmalısınız. Süresi içinde başvurmayanların ücreti iade edilmez.

 

İkinci öğretimde okuyan öğrenciler yüzde ona nasıl girebilir?
Bulunduğu sınıfın tüm derslerini almış olmak ve sınıf mevcudunun 'una girmek kaydıyla genel ağırlıklı ortalama en yüksekten başlayarak sıralanır. Yaz Okulunda alınan dersler basarî ortalamasını değiştirmez. 'a girenler web sayfasında ilan edilir.

 

Yatay Geçişler nasil olmaktadır?
SAÜ içinden veya dışından SAÜ fakültelerinde, yüksekokullarinda ve Devlet Konservatuvarinda yapılacak yatay geçişler" Yükseköğretim Kurulu Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür. Yatay Geçişler ilgili yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sinirli olup intibak işlemleri bu kurul tarafından yapılır.

Üniversitemize Yatay geçiş için başvuru koşulları ve kontenjanları Haziran ayı içerisinde Başvurular ise Ağustos ayı içerisinde www.ogrisl.sakarya. edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

 

Kayıt dondurmak için ne yapılmalıdır?
Kayıt dondurma işlemi kaldırılmıştır.

 

Stajlar hakkındaki bilgiler nereden alınır?

İlgili Okulun bölüm sekreterliğine başvurularak gerekli bilgileri alabilirsiniz.

 

E-posta servisinin şifresi unutulup veya kaybedilirse ne gibi işlem yapılır?

Öğrenci isleri danışma SKS hizmet birimine bizzat başvurularak alınır.

 

Notlar, transkript hataları ve diğer sorunlarım için nereye başvurmalıyım?

Öğrenci isleri birim sorumlularına bizzat başvurarak sorunlarınızı çözebilirsiniz.

 

 

 

MEZUNLAR, STAJLAR, BELGELER Hakkında Sorular

Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi (Ek-G) nereden alınabilir?
Öğrenci İşler Danışma Bürosuna başvurarak;
Transkript için kendi mail şifrenizle onaysız, onaylı almak isterseniz dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 

Stajla ilgili işlemler için nereye başvurulur?
Okulunuzdaki ilgili Bölüm Sekreterliğinize başvurabilirsiniz.

    

Kimlik bilgilerim hatalı ne yapmalıyım?
Okulunuzdaki ilgili Birim Sorumlusuna başvurulur.

 

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?
Yerel veya ulasal gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair hükümsüzdür ilanı veriniz. O gazete ilanı ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Diploma Servisine  müracaatta bulununuz. Aynı gün içinde Öğrenci Kimliğinizi alabilirsiniz.

 

Sevk Kâğıdı işlemleri için nereye başvurulur?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes genel sağlık sigortası kapsamına girdiğinden üniversitemiz tarafından sevk kağıdı vb. evrak verilmemektedir.

 

Yüzde ona girme, Disiplin cezası almadığına dair, Dörtlük sistemin Yüzdelik sisteme çevrilmesi işlemleri gibi yazılar nerden alınabilir (Dilekçe karşılığı yazışmalar) ?
Bir dilekçe karşılığı iligili okulun öğrenci işleri birimden alabilirsiniz.

 

Diplomanın hazır olup olmadığı nereden öğrenilebilir?
Final Sınav tarihinin bitiminden itibaren 3 hafta içinde hazır olup, 0264 2955325–2955324 telefon ve mertoglu@sakarya.edu.tr - hgurses@sakarya.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

 

Diploma almak için Okulumuzdan İlgili Birim Sorumlusundan İlişki Kesme Formu aldıktan sonra hangi işlemler yapılır?
İlişki Kesme Formunda, yazan ilgili yerlere imza attırdıktan sonra İş Bankası ve Garanti Bankasına Diploma ücretini yatırdığını gösteren dekontla beraber Diploma Bürosuna şahsen veya Noter vekaleti verilen kişi tarafından alınır.

 

Nüfus Cüzdanındaki herhangi bir bilginin değişmesinden dolayı hangi işlemler yapılır?
Mezuniyet öncesinde İlgili öğrenci işleri Birim Sorumlusuna başvurulup düzelttirilir. Mezuniyetten sonra ise Diploma Servisine bir dilekçe ve ekinde Nüfus Sureti, Nüfus Kayıt Örneği veya Mahkeme Kararı ile birlikte başvurularak Diplomanın arkasına Şehr düşülür.

 

Diplomasını kaybedenler ikinci bir diplomayı (Dublicate) nasıl çıkartabilirler?
Ulusal bir Gazetede 3 gün ara ile 2 adet ilan, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 2 adet resim ve bir dilekçe ile Diploma Bürosuna başvurularak, İkinci Diploma (Dublicate) verilir. Dublicate Diplomasını kaybedenlere bir daha Diploma hazırlanmaz, ancak yazı verilebilir.

 

Mezun olduktan sonra Transkript, Lise Diploması ve Belgelerimin onaylı fotokopisini nereden alabilirim?
Belgeler okulunuzun işlemleri ile ilgilenen İlgili Birim Sorumlusundan, onaylar Diploma Bürosundan alınır.

 

 

 


© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi